JAK SE STÁT ČLENEM

CO JE NUTNÉ SPLŇOVAT?

  • Být plně ztotožněn s naší NÁRODNÍ FILOSOFIÍ
  • Mít odhodlání věci měnit aktivně, nikoliv jen pasivně
  • Minimální věk 18 let
  • ČESKÝ PŮVOD  (občanem ČESKÉ REPUBLIKY - od NAROZENÍ)

JDE NÁM PŘEDEVŠÍM O TY, KTERÝM NENÍ JEJICH ČESKÝ PŮVOD NA OBTÍŽ, BA NAOPAK, KTEŘÍ JSOU NA SVŮJ PŮVOD HRDÍ A MAJÍ AMBICE V TOM, VRÁTIT NAŠEMU NÁRODU JEHO ZTRACENOU ČEST A SLÁVU.

POSTUP A INFORMACE

Každý kdo se k nám přihlásí začíná jako PŘÍZNIVEC HNUTÍ, kterým musí být nejméně po dobu TŘICETI DNŮ.
Tato lhůta je tu z toho důvodu, aby bylo jisté, že se příznivec našeho hnutí skutečně ztotožnil s naší filosofií.
Osvědčí-li se, bude mu kdykoliv po této době nabídnuto členství v hnutí.

Jelikož je třeba vyselektovat ty skutečně pro-národně smýšlející jedince, kteří chtějí reálně něco dělat od těch, co raději jen mluví a dělají prázdná gesta, máme zavedený symbolický vstupní příspěvek, který je samozřejmě následně použit na realizaci PROJEKTŮ a dalších výdajů nutných k našemu fungování.

VSTUPNÍ PŘÍSPĚVEK je jednorázový a to 100 korun pro příznivce. Pro člena je to následně 50 korun každý měsíc.

CHCI SE STÁT PŘÍZNIVCEM HNUTÍ

Jak je členství definováno ve stanovách

(1) Členem hnutí může být občan České republiky, který
a) je starší 18 let a narodil se v České republice,
b) není členem jiné politické strany nebo politického hnutí, 
c) je plně ztotožněn s programovými cíli hnutí, 
d) řádně vyplní přihlášku do hnutí, 
e) zaplatí členský příspěvek.

(2) Povinností člena hnutí je 
a) ztotožnit se v plné míře s filosofií hnutí, 
b) aktivně se podílet na rozvoji hnutí, prosazování cílů a programu hnutí, 
c) dodržovat stanovy, vnitřní předpisy, morální zásady a řídit se usneseními orgánů hnutí, 
d) oznamovat předsednictvu hnutí veškeré změny ve svých osobních a kontaktních údajích, 
e) platit stanovené členské příspěvky, 
f) nepoškozovat dobré jméno hnutí, 
g) veřejně nekritizovat vedení ani činnost, či politické názory hnutí, 
h) jednat a chovat se v rámci hnutí čestně, 
i) sledovat internetové fórum hnutí.

(3) Právem člena hnutí je 
a) být informován o činnosti hnutí, 
b) navrhovat, být navrhován, volit a být volen do orgánů hnutí, za stanovených podmínek, 
c) svobodně přednést svůj názor a obhajovat ho, 
d) obracet se na jiné členy a orgány strany se svými návrhy, iniciativami, otázkami a připomínkami, 
e) zažádat o přidělení stupně za přínos, vznikne-li na něj nárok, 
f) z hnutí kdykoliv vystoupit.

(4) Členství v hnutí zaniká, anebo může zaniknout 
a) porušením stanov, 
b) poškozením, nebo ohrožením dobrého jména hnutí, 
c) porušením kodexu člena hnutí, 
d) uvedením nepravdivých údajů v přihlášce,
e) při jednání v rozporu s rozhodnutím orgánů hnutí, 
f) včasným neuhrazením členského příspěvku, 
g) vystoupením z hnutí, 
h) úmrtím.

(5) Příznivci hnutí 
a) Jako příznivec hnutí se může zaregistrovat každý, kdo není členem jiné politické strany, či hnutí a kdo podporuje ideové cíle hnutí, na základě vyplnění registračního formuláře a zaplacením finančního daru, jehož výši určí Republikové předsednictvo. 
b) Příznivci hnutí nejsou členy strany ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. 
c) Příznivci hnutí mohou podávat návrhy orgánům strany, mohou se účastnit diskusních setkání, mohou být delegováni do odborných komisí, mohou se podílet na výběru kandidátů pro volby do veřejných funkcí. 
d) Příznivci hnutí musí být v nějakém ohledu přínosem pro hnutí. V případě, že se tak neděje, může jim být tento status Republikovým předsednictvem odejmut.

KOMPLETNÍ STANOVY - ZDE

Novinky