Náš PROGRAM

Naším "PROGRAMEM" je kniha NACIONALISMUS JAKO VÍRA, poněvadž nám nejde o změnu několika konkrétních věcí, nýbrž o změnu celonárodní a to na bázi vnímání svého ČESKÉHO PŮVODU jako něčeho pozitivního, nikoliv negativního, jak tomu dnes v mnoha případech je.

Pro pochopení naší filosofie je pochopení díla NACIONALISMUS JAKO VÍRA nezbytností, jelikož se jedná o knihu, která je pro nás jako pro stát ústava nebo pro věřící bible. Veškeré naše konání musí být podloženo tím, co se v ní píše.

Jsme POLITICKO-FILOSOFICKÉ hnutí a tak je k tomu třeba i přistupovat. Jsme nový koncept politického stylu, poněvadž našim cílem není politika, nýbrž národ.

Zde jen pro představu několik bodů z toho, co by bylo potřeba změnit. Mohlo by jich být klidně 1000 a více... Toto je pouze malá část toho, jak si přestavujeme změnu v našem státě.

Pokud budete souhlasit s nástinem naší vize pro tento národ, přidejte se k nám a přijměte nacionalismus jako styl života, nikoliv jen jako pojem s nejasným významem.

Neznáme jinou než DEMOKRATICKOU cestu k dosažení našich cílů.

TÁBOR JE NÁŠ PROGRAM (TGM)

 

1) Jsme proti přijetí společné evropské měny, prosazujeme vystoupení z EU.

-Vlastní měna je základem samostatnosti a nezávislosti každého státu a to bez jakékoliv nadsázky. S přijetím Eura by bylo konec vyhlídkám na lepší časy, jelikož by se tím naše ekonomika stala svázanou s tou unijní. Dnes si stále můžeme polepšit díky posilování koruny vůči euru,  a to bez reálného nárůstu množství našich peněz, poněvadž si toho za jednu korunu koupíme více, což už by nebylo možné.  Nemluvě o faktu, že Eurozona je zadlužená do takové míry, že ekonomové předvídají její budoucí zhroucení, což by pro nás po vstupu znamenalo jediné a to, že se naše republika bude muset podílet na sanaci dluhu, který nezpůsobila.

-Vystoupení z EU požadujme skrze vyhlášení všelidového referenda přesně dle parametrů referenda, které nás do EU přivedlo. Rozdíl bude jen v tom, že chceme veřejnou diskuzi na toto téma, kdy obě strany budou mít prostor k tomu, obhájit své názory, tedy na jedné straně proč odejít a na druhé proč setrvat, což je více, než zde bylo umožněno při kampani o vstupu do EU, kde názorům proti vstupu nebyl dán v podstatě žádný prostor.

2) Jsme pro radikální navýšení právní ochrany zvířat a ochrany životního prostředí.

-V reálu se jedná o zpřísnění trestů za týrání zvířat, kdy je neakceptovatelné, aby tou spodní hranicí byl pouze podmíněný trest, je-li zvíře usmrceno či nese trvalé následky po svém týrání. Jsme pro ustanovení charty pro živé tvory, kdy by mělo být jasně stanoveno, že mají svá práva a ty i přesně definovat.

-Životní prostředí je den co den decimováno na úkor zbytečné urbanizace naší země, kterou prosazují developeři vydělávajíc na tom miliardy korun ročně.  Je třeba pracovat v symbioze s přírodou, nikoliv proti ní.

3) Požadujeme reformu NATO, či vystoupení z něho, nebude-li reforma možná. Chceme se zároveň s tím zasadit o obnovení armády, která bude schopná reálně ubránit hranice ČESKÉ REPUBLIKY.

-NATO má být paktem obranným, ale zatím je pouze agresorem kdy tato aliance především slouží zájmům USA, k vývozu „demokracie“ do celého světa. To je nepřijatelné. Navíc smlouva, tak jak je postavená, ani nenařizuje státům NATO vojensky pomoci napadenému členovi. Je to na uvážení každého státu, jak se zachová. K čemu pak být v takovém paktu?

-Chceme navýšit počty vojáků do stavu, kdy bude zas možné mluvit o armádě a nikoliv o expedičním sboru. Zároveň s tím je potřeba obnovit základní vojenskou službu, byť třeba v omezeném rozsahu na období 6 měsíců, z původních 12.

4) Vytvoříme doktrínu, podle které bude opět stát budovat a spravovat státní podniky, které budou zajišťovat potřeby chodu státu.

-Stát, respektive jeho fungování, sebou nese dennodenní potřebu určitých komodit, které musí někde nakupovat. Proč stát utrácí miliardy korun každý rok na maržích za něco, co si sám může vyrábět? Chceme vybudovat státní firmy, které budou zajišťovat chod státu a které, budou-li jim zbývat výrobní kapacity, mohou naopak i dodávat civilnímu sektoru.

5) Požadujeme změnu v ústavě v té míře, aby jasně obsahovala i definici ČESKÉHO NÁRODA, která tam dnes není.

-Naše ústava nedefinuje ČESKÝ NÁROD, nýbrž jen OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY . Chceme změnit preambuli, která zní: „My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,“ na My, český národ v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Důvod je ten, že národ je založený na etnicitě rodů zde žijících a tuto zemi po generace budujících. Občanství je politická záležitost, která nemá nic společného s tradicí či historií národa českého, jelikož jde o pouhý status, který může získat kdokoliv bez rozdílu původu i zásluhovosti.

6) Jsme pro zákaz finančních pobídek ze strany Českého státu pro zahraniční podnikatelské subjekty.

-Stát z Českých peněz podporuje zahraniční firmy tím, že jim odprodává naší půdu za symbolické ceny, odjímá jim na několik let povinnost platit daně, anebo jim poskytuje finanční dotace na výstavbu svých hal a provozoven případně rovnou na zaměstnávání našich lidí. Tomu je třeba učinit konec, jelikož není možné, aby Český stát upřednostňoval a zvýhodňoval zahraniční subjekty na našem území na úkor našich podnikatelů a živnostníků. Není to nic jiného než podpora kolonizace českého trhu.

7) Požadujeme zestátnění exekutorských „úřadů“.

-Slovo úřad je v uvozovkách úmyslně, jelikož toto slovo má v lidech vzbudit dojem, že se jedná o státní instituci, což je zcela zavádějící. Jedná se o obyčejný podnikatelský záměr, jako cokoliv jiného. Cílem není nic menšího než zisk. Nejde o právo, nejde o spravedlnost, jde jen pouze o to, vydělat co nejvíce peněz pro podnikatele nesoucího název exekutor. Exekutor neváhá zničit celé rodiny, přinese-li mu to jeho kýženou odměnu, která je v mnoha případech větší, než vymáhaná částka. TO JE POTŘEBA ZASTAVIT! Je třeba tuto instituci převést do rukou státu a zajistit tím, aby nešlo v první řadě o výdělek i za cenu likvidace dlužníka, nýbrž o právo, spravedlnost a morálku.

8) Chceme znovuotevření tématu o nevyplacených válečných reparací ze strany Německa.

-Německo díky několika poválečným fázím dodnes naší republice nevyplatilo válečné reparace, o kterých se rozhodlo na Postupimské konferenci. Byť nečekáme, že by se k tomuto požadavku Německo postavilo kladně, je třeba tak učinit, aby bylo historii učiněno za dost a na vyplacení trvat a nikdy v tom neustat. Je na čase vymanit se z Německé nadřazenosti a ukázat, že Češi jsou pány své země a že za zločiny se platí. Německo není, nebylo a nikdy nebude přítelem nás Čechů.

-Zároveň s tím chceme zrušit tzv. Česko-německou deklaraci z roku 1997, ve které se naše země omlouvá za odsun Němců a zároveň přiznává právo Německu interpretovat historii po svém, což mj. znamená, že Němci považují dodnes Mnichovskou „dohodu“ za platný dokument, v rámci té doby. 

-„Výše československých reparačních nároků činila 306 miliard Kčs, vyjádřeno v dobové měně. ČSR bylo ze strany Německa vyplaceno 230,1 mil. Kč,“ uvádí ministerstvo zahraničí. O reparacích vůči Československu se vítězné mocnosti dohodly na konferenci v Postupimi v roce 1945. Reparace měly být vyplaceny na základě Pařížské dohody o reparacích, mezi jejíž signatáře Československo patřilo.

9) Chceme prohlásit vodu za strategickou surovinu

-Vědci se již dávno shodli na tom, že díky oteplování, které nezadržitelně eskaluje po celém světě a především v Evropě, je voda pro budoucnost tou nejzásadnější surovinou, poněvadž jí bude kritický nedostatek. Řeč je o horizontu maximálně desítek let v tom lepším případě. Z toho důvodu chceme vodu již dnes prohlásit za strategickou surovinu a následně na to navázat další segment zákonů k její ochraně.

-Jsme pro znárodnění veškerého vodohospodářství (v rámci dodávek pitné vody), které by následně přešlo pod správu státu a krajů. Dnes většinu zdrojů pitné vody u nás vlastní zahraniční subjekty, které nám naší vlastní vodu prodávají. To je důsledek privatizace, kdy stát odprodal vše, co pitnou vodu "vyrábí", tedy to co generuje zisky a to čím se voda rozvádí a co generuje pouze náklady, si stát ponechal a za naše peníze to opravuje, zatímco zahraniční firmy pouze bohatnou.

-Zahraničním subjektům bude vyplacena částka, za kterou to od státu v podivných machinacích bylo odkoupeno. Žádná firma neskončí se ztrátou, jelikož za ta léta svůj kapitál stonásobně zúročila.

10) Jsme pro zákaz islámu na území naší republiky a to podle již platného zákona

-A tím je zákon č. 3/2002 Sb., část první, hlava II, §5, Podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností

Vznikat a vyvíjet činnost nemůže církev a náboženská společnost, jejíž učení nebo činnost sleduje porušení práva nebo dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem, zejména pokud

a) popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání nebo sociální postavení,

b) rozněcuje nenávist a nesnášenlivost,

c) podporuje násilí nebo porušování právních předpisů,

d) závažně narušuje veřejnou mravnost, veřejný pořádek nebo veřejné zdraví,

e) omezuje osobní svobodu osob zejména tím, že využívá psychický nebo fyzický nátlak k vytvoření závislosti, která vede k fyzickému, psychickému nebo ekonomickému poškozování těchto osob nebo jejich rodinných příslušníků, k poškozování jejich sociálních vazeb včetně omezování psychického vývoje nezletilých nebo omezování jejich práva na vzdělání4), nebo zabraňuje nezletilým přijmout zdravotní péči odpovídající zdravotním potřebám, nebo

f) je její učení utajováno vcelku nebo v některých částech, stejně jako organizační struktura církve a náboženské společnosti a vazby na zahraniční složky, je-li částí církve nebo náboženské společnosti působící mimo území České republiky.

- Budeme-li vycházet čistě jen z Koránu, tak ISLÁM bezpečně porušuje písmeno a), b), c, e) a do jisté míry i f). Díky tlakům z EU se zatím nikdo neodvážil tento zákon použít a trvat na jeho uplatnění vůči muslimům žijících u nás.

Novinky