Náš PROGRAM

Naším "PROGRAMEM" je kniha NACIONALISMUS JAKO VÍRA, poněvadž nám nejde o změnu několika konkrétních věcí, nýbrž o změnu celonárodní a to na bázi vnímání svého ČESKÉHO PŮVODU jako něčeho pozitivního, nikoliv negativního, jak tomu dnes v mnoha případech je.

Pro pochopení naší filosofie je pochopení díla NACIONALISMUS JAKO VÍRA nezbytností, jelikož se jedná o knihu, která je pro nás jako pro stát ústava nebo pro věřící bible. Veškeré naše konání musí být podloženo tím, co se v ní píše.

Jsme POLITICKO-FILOSOFICKÉ hnutí a tak je k tomu třeba i přistupovat. Jsme nový koncept politického stylu, poněvadž našim cílem není politika, nýbrž národ.

Zde jen pro představu několik bodů z toho, co by bylo potřeba změnit. Mohlo by jich být klidně 1000 a více... Toto je pouze malá část toho, jak si přestavujeme změnu v našem státě.

Pokud budete souhlasit s nástinem naší vize pro tento národ, přidejte se k nám a přijměte nacionalismus jako styl života, nikoliv jen jako pojem s nejasným významem.

1. Požadujeme vystoupení z EU, poněvadž naše republika není rovnocenným partnerem, nýbrž kolonií na úrovni protektorátu.

2. Jsme pro okamžité zrušení veškerých kvot a omezení diktované EU ještě před samotným vystoupením. Je třeba obnovit zemědělství na úroveň před vstupem. Naše země musí být v tomto ohledu opět soběstačná.

3. Jsme pro vyhlášení neutrality, kdy jasně odmítneme inklinaci k ZÁPADU, ale stejně tak i k VÝCHODU.

4. Požadujeme reformu NATO, která z ní udělá opět organizaci obrannou. Odmítáme vést preventivní války pro vývoz americké demokracie. Nebude-li to možné či k tomu nebude vůle, NATO opustíme.

5. Jsme pro revizi církevních restitucí a konfiskaci veškerého necírkevního majetku ve vlastnictví církví, který nabyla díky výše zmíněným restitucím.

6. Je nutné zestátnit strategické podniky, kde by stát měl být vlastníkem minimálního podílu o velikosti 51% a více.

7. Jsme pro budování státních firem, které se budou zaobírat tím, co stát neustále potřebuje a musí za to draze platit soukromým firmám povětšinou ještě nečeským.

8. Je nutné na nějaké úrovni znovu obnovit povinnou vojenskou službu, byť v míře nějaké dobrovolnosti pro uvědomělé Čechy.

9. Jsme pro navýšení armády do velikosti, kdy sama bude schopna efektivně bránit České země proti nepříteli vnějšímu, i vnitřnímu.

10. Požadujeme znovuotevření tématu nevyplacených válečných reparací ze strany Německa.

11. Požadujeme změnu v ústavě v té míře, aby jasně obsahovala i definici ČESKÉHO NÁRODA, která tam dnes není.

12. Jsme pro předefinování ISLÁMU jakožto náboženství na ideologii a tím jej postavit mimo ČESKÝ zákon.

13. Jsme pro zavedení dvojího občanství, kdy jedno bude etnické a druhé „politické“. Po vzoru, že v této zemi musí být pánem Čech.

14. Jsme pro změnu volebního práva, kdy právo volit by měl mít pouze etnický Čech, nikoliv cizinec, který pouze získal politické občanství.

15. Jsme pro zrušení tzv. zákonů na podporu pozitivní diskriminace.

16. Jsme pro zavedení systému, který bude upřednostňovat etnické Čechy, bez ohledu na názor vnějšího světa.

17. Jsme pro zákaz vlastnictví půdy nečeskými subjekty. Možný by měl být pouze pronájem.

18. Požadujeme ústavní změnu ve smyslu zanesení nemožnosti odprodeje státního majetku do soukromých rukou. To pouze se souhlasem parlamentu.

19. Jelikož rodina je základ státu, jsme pro zavedení maximálního zvýhodnění Čechů udržujících plně fungující rodinu, tedy v manželském svazku.

20. Požadujeme zestátnění exekutorského „úřadu“, případně nastavení konceptu, kdy exekutor bude povinen vyplatit poškozenému částku minimálně tak vysokou, jako sám neoprávněně vymohl.

21. Jsme pro sestavení a zlegalizování listiny „základních práv a svobod“ pro zvířata.

22. Jsme pro zavedení trestu 10 krát a dost, kdy každý recidivista, který spáchá 10 úmyslných libovolných trestných činů, bude při desátém automaticky odsouzen na doživotí.

23. Jsme pro zavedení předmětu národní výchovy do škol, kdy jedinou náplní bude děti vzdělávat o naší slavné historii. Tento předmět by se klidně mohl stát i předmětem maturitním.

24. Požadujeme ustanovení ČESKÉHO jazyka jako jediného možného, kterým lze pojmenovávat u nás vzniklé firmy. Stát a veřejné instituce by měly pojmenovávat své projekty pouze Česky. 

25. Požadujeme plné zestátnění zdravotnictví, jelikož zdraví není komoditou, se kterou by se mělo dát obchodovat.

26. Požadujeme povinnost všech státních a veřejných institucí mít vyvěšenou státní vlajku po celý rok, nikoliv jen několikrát do roka při oslavě svátků, jak to nařizuje zákon.

27. Jsme pro založení České státní banky a České státní řetězcové prodejny prodávající v maximální možné míře pouze potraviny vyrobené v naší zemi a z našich surovin.

28. Jsme pro nulové doplatky na léčiva. Pokud člověk bere něco navíc, není to chybou jeho, nýbrž lékaře a ten by měl nést případnou zodpovědnost.

29. Jsme pro zvednutí příjmů v ozbrojených složkách, ve zdravotnictví a ve školství,  přičemž by se mělo zároveň s tím přejít na vyšší stupeň výkonu tohoto všeobecného poslání.

30. Jsme pro obnovu rozkradeného zlatého státního pokladu a potrestání všech, kteří nesou vinu na jeho rozkradení.

31. Jsme pro odpovědnost za škody způsobené úředníky.

32. Jsme pro zrušení hodnotícího stupně 5 ve školách u cizích jazyků. Nikomu by neznalost jiného než svého mateřského jazyka neměla zničit život – to je znakem protektorátu.

33. Korupce ve státní sféře by měla být hodnocena jako vlastizrada, poněvadž vždy je vedena proti zájmům státu.

34. Jsme pro zavedení Národního úřadu, který by měl na starosti dohled nad podporou a vizualizací národní symboliky v rámci fungování státu.

35. Chceme zákon, který by nařizoval policii a médiím zveřejňovat národnost pachatele.

Novinky