V projektu číslo 12 se jedná o AKTIVNÍ BOJKOT EVROPSKÉ UNIE

Tento PROJEKT je zaměřen PROTI EU a její POLITICE, s důrazem na naší NÁRODNÍ IDENTITU!
Symbolika EU na naších STÁTNÍCH SPZ nás staví na úroveň PROTEKTORÁTU VELKOEVROPSKÉ ŘÍŠE.
Proč na SPZ není obsažen nějaký NÁRODNÍ SYMBOL?! Jako to mají kupříkladu naši SLOVENŠTÍ BRATŘI?!

Toto vše je jenom jedna z mnoha věcí, která likviduje naší NÁRODNÍ IDENTITU. Ta NENÍ ŽÁDÁNA!
EVROPSKÁ UNIE nám čím dál tím víc ukazuje, že ONA je tím, KDO O NÁS ROZHODUJE!

Máte možnost ukázat kdo jste a čím se cítíte být!
JSTE POTOMKY HUSITŮ A LEGIONÁŘŮ, NEBO EVROPŠTÍ SLUHOVÉ?ODMÍTNĚTE VOZIT ZNAK SUBJEKTU, KTERÝ JE POSTAVEN NA LIKVIDACE NÁRODNÍCH STÁTŮ!


Čl. 23 Listina základních práv a svobod
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval 
demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže 
činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

(AUTO) Cena za 2 kusy přelepů je 50,- (AUTO)
(MOTO) Cena za 1 kus přelepu je 30,- (MOTO)

 KLIKNOUT

V případě nefunkčnosti odkazu pište na: info@1918-1938.cz


Častý dotaz je ohledně DOBÍRKY:
Dobírku bohužel nepraktikujeme, jelikož jsme nezisková (hnusné slovo) organizace a nemůžeme se dovolit přijít o jedinou korunu, 
která by mohla být vynaložena v nějakém z našich PROJEKTŮ. (v tuto chvíli evidujeme 27% nikdy nezaplacených přelepů)


→ SPZ všech vozů a motocyklů jsou upraveny, nejde tedy o žádné VIP značky.
→  Mnoho z těchto sad bylo rozdáno dobrým lidem
→ Většina peněz byla použita na realizaci dalších PROJEKTŮ, nebo posloužila jako dobročinný dar


ROZESLÁNO JIŽ 17755 sad (14856 aut - 2899 motorek)

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

PRÁVNÍ KVALIFIKACE

1. Zákon o provozu na pozemních komunikacích upravuje přestupky ve vztahu k neumístění, zakrytí, úpravě či znečitelnění SPZ v ustanovení § 125c, odst. 1, písm. a). Použití „protiunijní“ samolepky není způsobilé k zakrytí či upravení SPZ do té míry, že by u SPZ byla znemožněna či podstatně ztížena její čitelnost, jak vyžaduje k naplnění formální stránky přestupku ustanovení § 125c, odst. 1, písm. a), bod 2. zákona o provozu na pozemních komunikacích. Zákon vyžaduje určitou kvalifikovanou formou "znečitelnění", úprava SPZ prostřednictvím našeho přelepu tuto kvalifikovanou formu (znemožnění či podstatné ztížení čitelnosti SPZ) nenaplňuje.

2. Při výkladu daného ustanovení zákona se musíme ptát, co je jeho účelem, resp. co je účelem konkrétní ochranné normy. Ta zde spočívá v tom, aby vozidlo mohlo být v případě potřeby řádně identifikováno. V tom náš přelep v žádném případě nebrání. Hlavní markanty zůstávají, tedy modrý podklad a mezinárodní označení CZ. Ochrana znaku EU na SPZ dle našeho názoru není ochranným účelem normy (§ 125c, odst. 1, písm. a)  zákona o provozu na pozemních komunikacích). Dle našeho názoru nedojde k naplnění formálních znaků (stránky) tohoto přestupku.

3. Odkaz na vyhlášku o registraci vozidel zde nemá podle našeho názoru význam, resp. výše uvedený závěr nevyvrátí. Vyhláška upravuje pouze náležitosti SPZ, neupravuje skutkové podstaty přestupků. V úvahu by mohla hypoteticky připadat např. aplikace tzv. zbytkové působnosti spočívající v porušení či nesplnění povinnosti uložené částí prvou, hlavou druhou zákona o provozu na pozemních komunikacích (viz § 125c, odst. 1, písm. k) zákona). Zde se však hovoří o porušení povinnosti stanovené konkrétní hlavou zákona, nikoliv podzákonného právního předpisu. Část prvá, hlava druhá zákona o provozu na pozemních komunikacích náležitosti SPZ neupravuje, ani neodkazuje na žádný prováděcí právní předpis. Vyhláška o registraci vozidel, o kterou se opírá mluvčí policejního prezidenta, provádí zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, nikoliv zákon o provozu na pozemních komunikacích. Přelep nemůže dle našeho názoru vést ani k naplnění skutkových podstat podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (srov. zejména § 38, odst. 1, písm. c) a § 83, odst. 1, písm. k)), jelikož i zde je vyžadováno znemožnění identifikace vozidla, k čemuž náš přelep není způsobilý.

4. I kdyby snad někdo dospěl k závěru, že nalepení našeho přelepu na SPZ naplňuje tzv. formální znaky přestupku, nedojde dle našeho názoru k naplnění materiálních znaků přestupků (materiální znak = existence společenské škodlivosti daného jednání). Bez oné materiální stránky (společenské škodlivosti) se nemůže jednat o přestupek.

5. Dosud je stále v platnosti SPZ, která modrý EU pruh neobsahuje. A pokud tedy zákon uznává, že SPZ bez modrého pruhu je stejně způsobilá k provozu na pozemních komunikacích jako SPZ s modrým pruhem, neznamená to nic menšího, než že tento prvek (modrý pruh s náležitostmi) neni pro čitelnost SPZ nikterak důležitý. A pokud tedy není součástí ztotožnění vozidla, je v důsledku jedno, co je na něm vyobrazeno.

6. Občané, kteří si nalepí na SPZ náš přelep, který nahrazuje znak EU ČESKÝM LVEM, tímto realizují ústavně garantovanou svoboda projevu (čl. 17 Listiny základních práv a svobod). Listina připouští omezení tohoto práva (které lze podle čl. 17, odst. 2 realizovat mj. i obrazem nebo jiným způsobem) pouze zákonem a za předpokladu, že je to v demokratické společnosti nezbytné, např. za účelem ochrany veřejné bezpečnosti, ochrany práv a svobod druhých, ochrany bezpečnosti státu apod. Je evidentní, že naše samolepka na SPZ tyto „statky ústavní povahy“ nenarušuje, a to dokonce ani onu veřejnou bezpečnost, jelikož přelep nebrání (ani podstatně neztěžuje) v identifikaci vozidla. Z čl. 17 Listiny základních práv a svobod explicitně vyplývá, že pokud se neprokáže, že dané omezení svobody projevu je v demokratické společnosti skutečně nezbytné, pak je takové omezení protiústavní. I kdyby  výše zmíněné právní předpisy umožňovaly dvojí výklad (jak někteří právníci naznačují), je vždy třeba volit přednostně ten výklad, který je v souladu s ústavním pořádkem (ústavně konformní výklad). Sankcionovat motoristy za nahrazení znaku EU na registrační značce by bylo protiústavní omezení svobody projevu. Tvrdí-li policie nebo jiné orgány veřejné moci opak, ať prokáží, že takovéto omezení svobody projevu je v demokratické společnosti nezbytné.

ZDROJ: Tomáš Grygar

A závěrem ještě přikládáme odkaz na článek, ve kterém se hovoří o osvobozujícím rozsudku pro člověka, který nahradil původní SPZ "vyrobenou", avšak ve stejných rozměrech a provedení. Soud tohoto muže osvobodil, poněvadž svým jednáním neztížil identifikaci vozidla! ODKAZ


Nevýhoda práva v naší republice je ta, že ho lze velice snadno ohýbat a interpretovat tak, jak se vládnoucí "elitě" zrovna hodí. Oficiální pohled na takto přelepenou SPZ je ten, že se jedná o přestupek, který by měla policie řešit a to případně i pokutou až do výše 2000,- - takto se k tomu vyjadřují pro-vládní, nebo vládní instituce. Realita je zatím taková, že dosud nepadla jediná pokuta, v rámci zpětných vazeb, které máme od lidí zapojených do tohoto projektu. (kontrol proběhlo už mnoho a mnoho desítek)

Je třeba si ale uvědomit, že ODPOR, KTERÝ JE SE SOUHLASEM TOHO, PROTI KOMU JE VEDEN, NENÍ ŽÁDNÝM ODPOREM
Náš názor je ten, že podle zákona není možné za toto udělit pokutu, ovšem neznamená to, že se o to někdy někdo nepokusí. Je to o odvaze každého z nás, zda se chceme nebo nechceme postavit na odpor totalitní EVROPSKÉ UNII  s tím, že zároveň podpoříme i naší státnost znakem ČESKÉHO LVA na své značce.
Do tohoto PROJEKTU nikoho nenutíme ani nepřemlouváme, je to o svobodném rozhodnutí každého ČESKÉHO člověka. 

ZKUŠENOSTI TĚCH CO TO MAJÍ

Fcb-001

Fcb-002

Fcb-003

Fcb-004

Fcb-005

Fcb-006

Fcb-007

Fcb-008

Fcb-009

Fcb-010

Fcb-011

MEDIA

Manipulatori


iROZHLAS

Novinky